Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Per 1-12-2020

 

1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Befince.

1.2 Adviezen: alle adviezen die Befince geeft, inclusief de inhoud daarvan.

1.3 Befince: Befince B.V., gevestigd te Rotterdam (KvK-nummer: 50499866). Onder Befince vallen ook haar medewerkers, werknemers en aan haar gelieerde natuurlijke of rechtspersonen.

1.4 Content: elke tekst, software, afbeelding, foto, geluid, video, audiovisuele combinatie, interactief element, persoonsgegevens en alle andere materialen die Gebruiker al dan niet via de Software uploadt of ter beschikking stelt.

1.5 Derden: iedere natuurlijke of rechtspersoon die niet Befince of Gebruiker is. Onder Derden vallen ook rechtsopvolgers van Gebruiker of partijen die direct of indirect zeggenschap verkrijgen over Gebruiker.

1.6 Diensten: alle producten en/of diensten die Befince levert of verleent aan Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot, alle websites van Befince, (elk gebruik van) de Software, Adviezen, onderhoud, beheer en ontwikkelingen van de Software, outsourcing, detachering, werkwijzen, Overeenkomsten, systemen, systeemontwerpen, documentatie en overige materiele en immateriële voorwerpen die Befince inzet in de relatie met Gebruiker.

1.7 Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enige manier gebruik maakt van een of meerdere Diensten.

1.8 IE-Rechten: alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom, waar ook ter wereld, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, portretrechten, rechten inzake knowhow, domeinnamen en bedrijfsgeheimen, alsmede alle vergelijkbare rechten op grond van (on)geschreven recht, zoals rechten inzake slaafse nabootsing en inclusief alle aanspraken op, aanvragen voor of inschrijvingen of registraties van dergelijke rechten, alle daaraan verbonden afhankelijke of nevenrechten en voorrangs- of prioriteitsrechten of goodwill en alle overige (eigendoms)rechten.

1.9 Overeenkomst: iedere (potentiële) Overeenkomst tussen Befince en Gebruiker met betrekking tot een of meer Diensten, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.10 Overmacht: elke van de wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, technische, computerstoringen of andere ernstige storingen bij Befince of Derden.

1.11 Schriftelijk: de term Schriftelijk omvat ook per e-mail, fax of ander elektronisch medium.

1.12 Software: de Software van Befince waarop Befince aan Gebruiker een beperkt gebruiksrecht kan verlenen. De Software betreft een SaaS-oplossing.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en alle overige rechtshandelingen tussen Gebruiker en Befince met betrekking tot Diensten.

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Gebruiker is uitgesloten.

2.3 Van de definities uit artikel 1 kunnen enkelvouds- en meervoudsvorm door elkaar worden gebruikt zonder dat de betekenis ervan verandert, tenzij anders aangegeven.

3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Befince zal naar beste kunnen de Diensten uitvoeren. Befince voert haar werkzaamheden enkel uit op basis van inspanningsverplichtingen en uitsluitend op basis van een Overeenkomst tussen Befince en Gebruiker.

3.2 Alle aanbiedingen en offertes van Befince zijn vrijblijvend, tenzij door Befince Schriftelijk anders aangegeven. Befince is te allen tijde bevoegd opdrachten te weigeren zonder opgave van redenen.

3.3 Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden door:

(a) Ieder gebruik van Diensten; en/of

(b) Een Overeenkomst met Befince te sluiten met betrekking tot de Diensten.

3.4 Indien Gebruiker niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dient Gebruiker elk gebruik van Diensten onmiddellijk te staken.

4. Duur en beëindiging

4.1 De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van de Overeenkomst en wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals overeengekomen tussen partijen. Ondertekening zal Schriftelijk plaatsvinden.

4.2 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, wordt de duur van de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode uit artikel 4.1, tenzij Gebruiker of Befince de Overeenkomst Schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden vóór het einde van de betreffende periode.

4.3 Onverminderd het recht op nakoming en/of vordering van (aanvullende) schadevergoeding en naast overige wettelijke mogelijkheden tot ontbinding, is Befince gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) buiten rechte te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

(a) Gebruiker wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;

(b) Het faillissement van Gebruiker wordt aangevraagd;

(c) Gebruiker wordt in staat van faillissement verklaard;

(d) Gebruiker raakt anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen kwijt;

(e) Gebruiker stelt geen zekerheid of wil deze niet stellen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst; en/of

(f) De onderneming van Gebruiker wordt beëindigd.

4.4 In andere dan onder artikel 4.3 (a) t/m 4.3 (f) genoemde gevallen, komt Befince de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst toe indien Gebruiker niet binnen termijn van de Schriftelijke ingebrekestelling de tekortkoming heeft gezuiverd.

5. Tarieven en betaling

5.1 Voor ieder gebruik van Diensten moet Gebruiker een vergoeding betalen. De tarieven van Befince zijn exclusief BTW vermeld in een tarievenoverzicht, welke integraal onderdeel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden.

5.2 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.3 Befince behoudt zich het recht voor betaling van een voorschot op de te factureren Diensten te verlangen van Gebruiker. Indien Gebruiker niet binnen de door Befince gestelde redelijke termijn het voorschot betaalt, raakt hij onmiddellijk in verzuim. Befince heeft in dat geval het recht de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden zonder Schriftelijke ingebrekestelling en alle daardoor geleden schade op Gebruiker te verhalen, inclusief volledige juridische kosten en overige kosten.

5.4 Voor zover wettelijk toegestaan, mag:

(a) Gebruiker zijn betalingsverplichtingen niet opschorten of verrekenen;

(b) Befince haar betalingsverplichtingen opschorten en/of verrekenen. Befince is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting of verrekening van betalingsverplichtingen.

5.5 Indien Gebruiker niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, stuurt Befince een Schriftelijke ingebrekestelling. Na ommekomst van de termijn in de ingebrekestelling, is Gebruiker in verzuim en zijn de openstaande geldvorderingen tot en met het einde van de Overeenkomst terstond opeisbaar door Befince. Onverminderd de overige aan Befince toekomende rechten, heeft Befince in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden alsmede haar schade op Gebruiker te verhalen.

5.6 Vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is, zal Gebruiker aan Befince vergoeden (cumulatief):

(a) Rente van 1% per maand, berekend over het totaal verschuldigde bedrag, waarbij een deel van de maand als een volle maand geldt;

(b) Buitengerechtelijke incassokosten ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 230, onverminderd het recht van Befince op vergoeding van hogere kosten; en

(c) Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om betaling in of buiten rechte voldaan te krijgen.

5.7 Gebruiker kan een betaling niet ongedaan maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

5.8 Alle prijzen in de offertes en tarievenoverzicht zijn opgesteld onder voorbehoud van typ- en rekenfouten.

5.9 Overeengekomen kortingen, van welke aard ook, zullen slechts gedurende de Overeenkomst gelden, onder de voorwaarde dat Gebruiker de Overeenkomst volledig nakomt.

5.10 Befince behoudt zich het recht voor tarieven met betrekking tot haar Diensten op elk moment eenzijdig te wijzigen. Befince zal Gebruiker zo spoedig mogelijk van gewijzigde tarieven in kennis stellen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Elke aansprakelijkheid van Befince jegens Gebruiker en Derden voor schade voortvloeiend uit, of verband houdende met, de uitvoering van een Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffend geval onder de verzekering van Befince daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is elke aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van EUR 2.500. Alle aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen 6 maanden na ontdekking daarvan Schriftelijk bij Befince zijn gemeld.

6.2 Befince is nimmer aansprakelijk voor:

(a) Schade die wordt veroorzaakt doordat Gebruiker aan Befince onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt;

(b) Bedrog door Gebruiker;

(c) Gevolgen van recherche en onderzoek op grond waarvan of door wie dan ook foutieve beslissingen zijn genomen;

(d) Indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. Hieronder vallen in ieder geval winstderving en gemiste besparingen;

(e) Beschadiging, tenietgaan of zoekraken van stukken en bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Gebruiker, Befince of Derden.

(f) (De onmogelijkheid van) gebruik van de Software al dan niet door middel van links of metatags die met de Software zijn verbonden;

(g) Storingen en/of gebreken van de Software;

(h) (Inhoud van de) diensten, producten en/of informatie van Derden en/of Opdrachtgever die op enige wijze via Befince worden aangeboden;

(i) Handelen en/of nalaten van Gebruiker waaronder begrepen elke Content. Befince geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van de Content;

(j) Misbruik van inloggegevens, zoals wachtwoorden, ter zake van de Software; en/of

(k) Gebruik van elektronische communicatiemiddelen in het kader van gebruik van de Software, zoals schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door Derden of door software/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

6.3 De Software kan links naar andere websites en/of servers bevatten die niet beheerd worden door Befince. Befince is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites en/of servers. Gebruiker begrijpt dat andere websites en/of servers waarmee Gebruiker verbinding maakt vanaf Befince, voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten die afwijken van de voorwaarden of bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

7. Vrijwaring

7.1 Gebruiker vrijwaart Befince voor alle schade, inclusief volledige juridische kosten en overige kosten, als gevolg van aanspraken van Derden:

(a) Door of verband houdende met door Befince ten behoeve van Gebruiker verrichte werkzaamheden; en

(b) Door het overtreden of niet-naleven van de Algemene Voorwaarden, waaronder ter zake van inbreuk op IE-Rechten van Derden, overtreding van de geheimhoudingsplicht, niet-naleven van wet- en/of regelgeving ter zake van het verwerken van persoonsgegevens, enige aanspraken en/of schade van Derden die anderszins verband houden met of voortvloeien uit enig gebruik van Diensten door Gebruiker en/of door een door Befince al dan niet ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.

8. Overmacht

8.1 Ingeval van Overmacht is Befince noch aansprakelijk voor directe schade, noch voor indirecte schade die Gebruiker als gevolg van de overmachtssituatie lijdt.

8.2 Gedurende de periode van Overmacht, heeft Befince het recht haar verplichtingen op te schorten. Indien de Overmacht langer dan 2 maanden duurt, hebben partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat van de ene partij jegens de andere partij.

9. Uitsluiting garanties

9.1 Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot Diensten, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, door Befince afgewezen. Specifiek geldt dat de Software naar haar aard niet (volledig) storingsvrij is, niet (volledig) ononderbroken en niet (volledig) foutloos beschikbaar. De Software wordt aangeboden ‘as is’ en ‘as available’.

9.2 Befince is te allen tijde gerechtigd om in verband met iedere vorm van onderhoud, ontwikkeling, beheer en/of beveiliging de toegang tot (onderdelen van) Befince onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van Befince te beperken. Befince is niet verantwoordelijk om door Gebruiker verzochte eigenschappen of functionaliteiten te behouden in geval van ontwikkeling van de Software.

9.3 De informatie die Gebruiker verkregen heeft van Befince in het kader van Diensten, houdt evenzeer geen garantie in.

10. Rechten en verplichtingen van Gebruiker

10.1 Ten aanzien van elk gebruik van de Diensten, garandeert Gebruiker dat (cumulatief):

(a) Hij volledig bevoegd is daarvan gebruik te maken;

(b) Hij volledig bevoegd is tot het uploaden of ter beschikking stellen van Content via de Software;

(c) Hij volledig rechthebbende is op de Content en dat hij gerechtigd is tot het verlenen van het onder artikel 10.4 bedoelde gebruiksrecht aan Befince;

(d) De Content geen inbreuk maakt op IE-Rechten of enige andere rechten van Derden, niet in strijd is met de wet, openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig is jegens Befince en/of Derden; en

(e) Alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn account onder zijn verantwoordelijkheid gebeuren.

10.2 Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van Diensten en de juistheid van de door hem verstrekte (persoons-)gegevens. Befince is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van Gebruiker of Derden.

10.3 Gebruiker plaatst geen beledigende, haatdragende, bedreigende, intimiderende, lasterlijke en/of niet-geautoriseerde commerciële Content in of op de Diensten en zet deze niet in voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.

10.4 Gebruiker geeft toestemmening tot gebruik van de Content voor zover nodig voor uitvoering van de Overeenkomst.

10.5 Gebruiker dient de toegang tot zijn account door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegd gebruik en het wachtwoord strikt geheim te houden.

10.6 In het geval dat Befince wetenschap heeft van een (mogelijke) schending van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of toepasselijke wet- of regelgeving door Gebruiker, behoudt Befince zich het recht voor om Content te verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker tot de Software te beëindigen en/of de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft Befince het recht om alle daardoor ontstane schade op Gebruiker te verhalen, inclusief volledige juridische kosten en overige kosten.

11. Beperkt gebruiksrecht op de Software

11.1 Elk aan Gebruiker verleend gebruiksrecht op de Software is wereldwijd, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar aan Derden. Dit betekent ook dat de Gebruiker niet gerechtigd is de Software te verkopen aan Derden.

11.2 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, verkrijgt Gebruiker één afzonderlijk Gebruiksrecht dat strikt is gebonden aan betreffende Gebruiker als natuurlijke persoon. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Befince, mag een Gebruiker Derden geen toegang geven tot zijn account of Content.

11.3 Indien de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, eindigt elk aan Gebruiker verleend gebruiksrecht per onmiddellijk c.q. heeft Befince het recht elk aan Gebruiker verleend gebruiksrecht te beëindigen.

12. Helpdesk

12.1 Indien Schriftelijk overeengekomen, zal Befince Gebruiker ondersteunen bij gebruik van de Software. De helpdesk van Befince heeft het recht om in te loggen op de omgeving van de Gebruiker voor het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de Software.

12.2 Befince doet alles wat redelijkerwijs vereist is om storingen en/of gebreken in de Software zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze niet aan Derden zijn te wijten. Gebruiker kan storingen en/of gebreken van de Software melden bij Befince op de door Befince bepaalde wijze. Indien Befince medewerking van Gebruiker als noodzakelijk of wenselijk beschouwt, zal Gebruiker alle door Befince benodigde medewerking verlenen.

13. Verwerking van persoonsgegevens

13.1 Befince zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar privacyverklaring die hier is te vinden.

13.2 Gebruiker garandeert dat hij voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving in verband met de verwerking van persoonsgegevens die door Gebruiker worden geüpload of ter beschikking worden gesteld in het kader van Diensten. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van door Befince verleende Diensten worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Gebruiker.

13.3 Indien de ene partij bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de andere partij, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

14. IE-Rechten

14.1 Alle IE-Rechten op Diensten berusten bij Befince en/of haar licentiegevers.

14.2 Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Befince en/of haar licentiegevers, is het niet toegestaan om Diensten geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te (doen) gebruiken zoals wijzigen, decompileren, waardoor enige directe of indirecte schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de IE-Rechten of enige andere rechten van Befince en/of haar licentiegevers.

14.3 Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter of IE-Rechten uit Diensten te verwijderen of te wijzigen.

14.4 Ingeval van enige inbreuk op IE-Rechten van Befince en/of Derden, heeft Befince het recht om alle daardoor door Befince en/of Derden geleden schade op Gebruiker te verhalen, inclusief volledige juridische kosten en overige kosten.

15. Geheimhouding

15.1 Gebruiker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die afkomstig is van Befince. Deze geheimhouding betreft alle informatie en gegevens die hem door Befince beschikbaar zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

15.2 Gebruiker verplicht zich in ieder geval tot geheimhouding van modellen, methoden, technieken, ideeën, Adviezen, (werking van) de Software en analyses van Befince alsmede alle overige op de (wijze van) uitvoering van de Overeenkomst door Befince betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover Befince voor openbaarmaking  voorafgaande Schriftelijke toestemming heeft verleend. De verplichting tot geheimhouding geldt ook niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend was, anders dan door schending van de geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

15.3 Gebruiker garandeert dat zijn werknemers en medewerkers, evenals alle andere personen die door aan hen toe te rekenen omstandigheden beschikking hebben over de informatie, de geheimhoudingsplicht uit dit artikel naleven. Op eerste verzoek van Befince legt Gebruiker hiervan Schriftelijk bewijs over.

15.4 Indien Gebruiker dit artikel 15 schendt, heeft Befince het recht alle daardoor geleden schade te verhalen op Gebruiker, inclusief volledige juridische kosten en overige kosten.

16. Ontwikkeling, beheer en onderhoud

16.1 Partijen kunnen afspraken met betrekking tot de ontwikkeling, beheer en onderhoud van de Software, inclusief serviceniveaus, enkel Schriftelijk overeenkomen.

16.2 Gebruiker zal Befince steeds tijdig informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, wordt de beschikbaarheid gemeten met het buiten beschouwing laten van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud, ontwikkeling, beheer en/of beveiliging alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Befince zijn gelegen en met inachtneming van de dienst als geheel gedurende de duur van de Overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door Befince gemeten beschikbaarheid en serviceniveau als volledig bewijs gelden.

17. Adviezen

17.1 Indien Schriftelijk overeengekomen, levert Befince Adviezen aan Gebruiker. Gebruiker is verantwoordelijk voor gebruik van de door Befince gegeven Adviezen. De bewijslast dat Adviezen niet voldoen aan de Overeenkomst, berust geheel bij Gebruiker, onverminderd het recht van Befince met alle middelen tegenbewijs te leveren.

17.2 Befince is gerechtigd om bij het niet tijdig of niet verlenen van de benodigde gegevens of overige informatie door Gebruiker de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Ook is Befince gerechtigd om uit de vertraging of opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen conform de overeengekomen tarieven.

18. Detachering

18.1 Indien Schriftelijk overeengekomen, zal Befince de benodigde medewerker(s) ter beschikking stellen aan Gebruiker om de werkzaamheden te verrichten.

18.2 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zal/zullen de medewerker(s) 40 uur per week beschikbaar zijn voor het verrichten van de benodigde werkzaamheden. De resultaten van enige werkzaamheden door de door Befince beschikbaar gestelde medewerker(s) vallen volledig binnen het risico van Gebruiker.

18.3 Door Befince beschikbaar gestelde medewerker(s) kunnen slechts voor de overeengekomen werkzaamheden worden ingezet. In het geval van ziektes of andere onverwachte afwezigheid zal Befince, indien mogelijk, (een) vervangende medewerker(s) met dezelfde kwalificaties beschikbaar stellen. Betalingsverplichtingen van Gebruiker betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.

18.4 Gebruiker is gerechtigd om een verzoek in te dienen ter vervanging van de huidige beschikbaar gestelde medewerker(s) in het geval dat de ter beschikking gestelde medewerker(s) niet conform de overeengekomen kwaliteitseisen handelt of indien de ter beschikking gestelde medewerker(s) langdurig afwezig is/zijn in verband met ziekte, uitdiensttreding of om andere onvoorzienbare redenen.

18.5 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, geldt de Overeenkomst voor detachering gedurende de door Gebruiker opgedragen werkzaamheden.

18.6 De rusttijden, werktijden en arbeidsduur van ter beschikking gestelde medewerker(s) zijn gelijk aan de bij Gebruiker bepaalde tijden. Gebruiker garandeert zich te houden aan relevante wet- en regelgeving ten aanzien van werk- en rusttijden, arbeidsduur, veiligheid en arbeidsomstandigheden van beschikbaar gestelde medewerker(s) op de werkplek.

18.7 Indien wordt verzocht dat de ter beschikking gestelde medewerker(s) buiten de gebruikelijke of anders overeengekomen aantal werkuren werkzaamheden verricht, zal Befince overwerktarieven in rekening brengen. Gebruiker wordt geacht om Befince te informeren naar de gebruikelijke overwerktarieven.

18.8 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zullen de gebruikelijke arbeidstarieven en reiskosten in rekening worden gebracht. Gebruiker wordt geacht te informeren naar de gebruikelijke arbeidstarieven.

18.9 Indien Gebruiker gebruik maakt van eigen IT-faciliteiten, waaronder internet, is Gebruiker daarvoor verantwoordelijk. Befince is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of kosten wegens storingen, transmissiefouten of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.

19. Overige bepalingen

19.1 Is of worden een of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Befince het ongeldige gedeelte van de Algemene Voorwaarden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

19.2 Befince behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een dergelijk geval zal Befince Gebruiker hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien Gebruiker het gebruik van Diensten voortzet na wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, wordt hij geacht deze wijzigingen in de Algemene Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. De actuele Algemene Voorwaarden zijn via de website te vinden.

19.3 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

19.4 Befince heef het recht om rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan  Derden. Gebruiker is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een Derde te verkopen en/of over te dragen.

19.5 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zoals bepalingen ter zake van de geheimhoudingsplicht, aansprakelijkheid, garanties, vrijwaren en IE-rechten, blijven bestaan.

19.6 Mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze Schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

20. Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 De Algemene Voorwaarden en iedere Overeenkomst tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

20.2 Alle ontstane geschillen tussen Befince en Gebruiker naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Rotterdam.

De debiteuren oplossing die je meer tijd, inzicht en controle geeft.

Contact

info@befince.com

088 100 1670

Coolsingel 104, 3011AG, Rotterdam

Boek een demo

Befince debiteurenbeheer software

Jouw platform

✓ Koppeling met elk boekhoudpakket
✓ De beste service via telefoon, e-mail of chat
✓ Automatiseer je debiteurenbeheer
✓ Waar en wanneer jij wil werken: op je desktop, tablet of telefoon 
✓ SaaS oplossing: geen ingewikkelde downloads en installaties, maar online werken in een beveiligde omgeving. 

 

Functies

Communicatie

✓ Automatische e-mail met herinnering 
✓ Automatisch inplannen van belacties
✓ Handmatige e-mails verzenden (met kopie factuur)
✓ Telefoongesprekken vastleggen
✓ Brieven verzenden
✓ Mogelijkheid om eigen brieven en e-mails formats te maken
✓ Interne notities maken bij factuur en debiteur 
✓ Contactgegevens toevoegen aan factuur en debiteur

Dispuutmanagement

✓ Dispuut registeren
✓ Dispuut toewijzen aan behandelaar
✓ Automatische herinnering voor oplosdatum 
✓ Dispuutoverzicht 

Regelingen

✓ Betaaltoezegging registeren 
✓ Betaaltermijnen afspreken
✓ Dossier overdragen naar incassobureau 
✓ Checkpoint aanmaken
✓ Inzien tussentijdens betalingen

Samenwerken

✓ Onbeperkt gebruikers toevoegen
✓ Rollen en bevoegdheden toewijzen aan gebruikers
✓ Onbeperkt administraties toevoegen 
✓ Eenvoudig exporteren in Excel 

Dagelijkse actielijst 

✓ Gericht handelen met een actielijst

Factuur traject

✓ Automatische opvolging aan de hand van workflows
✓ Verschillende workflows mogelijk
✓ Factuur traject pauzeren 
✓ Traject voor bedrijven en particulieren 

Inzicht en overzicht

✓ Dashboard met dagelijks overzicht
✓Rapportage
✓Ouderdomsanalyse 
✓ DSO 
✓ Periodes met elkaar vergelijken
✓ Overzicht in status facturen
✓ Overzicht in status debiteuren
✓ Top 10 debiteuren
✓ Top 10 regelingen
✓ Top 10 toezeggingen
✓ Inzicht in facturen met bijzonderheden
✓ Veel filtermogelijkheden 

Jouw platform

✓ Koppeling met elk boekhoudpakket
✓ De beste service via telefoon, e-mail of chat
✓ Automatiseer je debiteurenbeheer 

 

Functies

Communicatie

✓ Automatische e-mail met herinnering 
✓ Automatisch inplannen van belacties
✓ Handmatige e-mails verzenden (met kopie factuur)
✓ Telefoongesprekken vastleggen
✓ Brieven verzenden
✓ Mogelijkheid om eigen brieven en e-mails formats te maken
✓ Interne notities maken bij factuur en debiteur 
✓ Contactgegevens toevoegen aan factuur en debiteur

Dispuutmanagement

✓ Dispuut registeren
✓ Dispuut toewijzen aan behandelaar
✓ Automatische herinnering voor oplosdatum 
✓ Dispuutoverzicht 

Regelingen

✓ Betaaltoezegging registeren 
✓ Betaaltermijnen afspreken
✓ Dossier overdragen naar incassobureau 
✓ Checkpoint aanmaken
✓ Inzien tussentijdens betalingen

Samenwerken

✓ Onbeperkt gebruikers toevoegen
✓ Rollen en bevoegdheden toewijzen aan gebruikers
✓ Onbeperkt administraties toevoegen 
✓ Eenvoudig exporteren in Excel 

✓ Waar en wanneer jij wil werken: op je desktop, tablet of telefoon 
✓ SaaS oplossing: geen ingewikkelde downloads en installaties, maar online werken in een beveiligde omgeving.

Dagelijkse actielijst 

✓ Gericht handelen met een actielijst

Factuur traject

✓ Automatische opvolging aan de hand van workflows
✓ Verschillende workflows mogelijk
✓ Factuur traject pauzeren 
✓ Traject voor bedrijven en particulieren 

Inzicht en overzicht

✓ Dashboard met dagelijks overzicht
✓Rapportage
✓Ouderdomsanalyse 
✓ DSO 
✓ Periodes met elkaar vergelijken
✓ Overzicht in status facturen
✓ Overzicht in status debiteuren
✓ Top 10 debiteuren
✓ Top 10 regelingen
✓ Top 10 toezeggingen
✓ Inzicht in facturen met bijzonderheden
✓ Veel filtermogelijkheden 

Boek een demo

Meld je klant aan bij Befince

Heeft je klant interesse in Befince? We maken graag kennis en laten onze debiteurenbeheer oplossing zien.

Over je klant
Over jou als partner

Maak een afspraak